انواع پاورپوینت ها و تحقیقات آماده در تمام رشته ها و شاخه های علمی و غیرعلمی

محبوبترین محصولات

دانلود تحقیق رله دينسانس 80 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 74 صفحه
 قسمتی از متن .doc : 


 


‏1


‏مقدمه


‏رله ديستانس اولين بار در آلمان در سال 1923در يك شبكه فشار قوي نصب گرديد.اين رله يك رله حفاظتي است كه زمان قطع آن تابع مقاومت طول سيم مي باشد.در اغلب اوقات بايد زمان قطع رله تابع محل اتصال كوتاه نسبت به رله باشد؛واز اين جهت بايدزمان قطع هررله ؛تابع جهت معيني از انرژي اتصال كوتاه نيز گردد.با توجه به اينكه هر چه محل اتصالي رله بيشتر باشد مقامت ظاهري قطعه سيم بين محل اتصالي تا رله بزرگتر ميگردد.از آنجا كه در رشد تاسيسات برقي رابطه مستقيمي بين مقاومت و طول سيم موجود است؛لذا با استفاده از رله ديستانس بعنوان رله حفاظتي در سراسر خطوط انتقال انرژي ؛عملا ومشكل حفاظت موضعي و سلكتيو وتنظيم جهش زماني رله هاي پي در پي نيز برطرف مي گردد.


‏اگر يك شبكه حلقوي را با رله ‏هاي ‏ديستانس حفاظت كرده باشيم در آن اگراتصال كوتاهي رخ دهد تمام رله هاي ديستانس موجود كه جريان اتصال كوتاه از آن عبور مي كند تحريك ميشوند؛ولي فقط نزديكترين رله به محل اتصالي موفق به قطع سيم اتصال شده از شبكه مي شود‏زيرا‏ قطعه سيم بين اين دو نقطه نزديكترين مقاومت را شامل است و بدين جهت زمان قطع اين رله نيز از همه كوتاهتر است.


‏رله د‏ي‏ستانس را مي توان جهت هر نوع شبكه اي با هر فشار الكتريكي بكار برد.براي حفاظت شبكه هاي با ولتاژ بالاتر از 60هزار ولت؛امروزه فقط از رله ديستانس استفاده ميشود.


‏1-عضو سنجشي(عضو زماني)‏


‏2-عضو تحريك كننده ‏


‏3-عضو جهت ياب


‏4-رله هاي كمكي


‏در ضمن بايد دانست كه عضو سنجشي رله ديستانس مطلقا مقدار قدر مطلق عوامل مؤثر را نمي سنجد ،بلكه تغييرات مقدار كميتي را كه قبلا تنظيم شده است مي سنجد .


‏عامل مؤثر در رله ديستانس مي تواند هر يك از كميتهاي زير باشد:


‏1-مقاومت ظاهري ‏(امپدانس)


‏2-هدايت ظاهري‏(ار ميتانس)


‏3-مقاومت اهمي‏ Zcos‏(رزيستانس)


‏4-هدايت اهمي ‏(كندو كتانس)


‏5-مقاومت غير اهميZsin ‏(راكتانس)


‏6-هدايت غيراهمي ‏(سوسپتانس)


‏2


‏7-امپ‏د‏انس مخلوط


‏رله اي كه كميت Z‏را مي سنجد رله امپدانس ورله اي كه كميت X‏ را مي سنجد رله را كتانس گفته مي شود.


‏-‏ ‏دستگاه مختصات R-X‏و اصول مربوط به آن


‏با استفاده از اين دستگاه مختصات مي توان نمودار مشخصه عملكرد هر رله فاصله را بر نمودار مشخصه هر سيستم برق رساني سوار كرد و پاسخ رله را بي درنگ مشخص ساخت.


‏رله فاصله به ازاي رابطه معيني بين مقدار جريان و ولتاژ و اختلاف فاز بين آنها عمل خواهد كرد.در هر موقعيت مفروض از استقرار رله فاصله،بعضي روابط مشخص بين ولتاژ جريان و اختلاف فاز وجود خواهد داشت.بنابر اين،طريقه كار اين است كه نموداري بسازيم كه روابط بين اين سه كميت را (اولا )آن طور كه سيستم به وجود مي آيد و(ثانيا) آن گونه كه براي عملكرد رله لازم است نشان دهد .


‏همانگونه كه بيان شد ،در دستگاه مختصات R-X‏ ،سه متغيير ولتاژ و جريان واختلاف فاز به دوم متغيير تبديل مي شوند.اين منظور،از تعيين خارج قسمت مقدار مؤثر ولتاژ بر مقدار مؤثر جريان كه امپدانس نام دارد حاصل مي شود(با امپدانس)كاري فعلا نداريم).سپس مؤلفه هاي مقاومت و راكتانس Z‏ را از روي رابطه هاي آشنا R=Zcos‏وX=Zsi‏ ‏استخراج مي كنبم.‏راوقتي مثبت مي دانيم كه با فرض همبنديهاي معيني در رله ومبادي مقايسه مشخص،I‏ نسبت به V‏پس افت د اشته باشد.


‏اين مقاديرR‏و X‏،مختصات نقطه اي در دستگاه R-X‏ هستند كه تركيب معيني از V‏ و I‏ و‏را نشان مي دهند.,R‏ X‏ مي توانند مقادير مثبت يا منفي اختيار كننداما Z‏ هميشه بايد مثبت باشد.هر مقدار منفيZ‏ راكه از گذاردن مقادير خاصي از در معادله بدست آيد بايد ناديده گرفت،زيرا اين مقدارهاي منفي ارزش عملي ندارند.


‏در شكل صفحه بعد،دستگاه مختصاتR-X‏ ونقطهP‏ كه نمايشگر مقدارهاي ثابتي از V‏وI‏و‏ است ديده مي شود ودر اين شكل ،فرض بر اين است كه I‏ مقداري كمتر از 90‏ ‏درجه نسبت به V‏پس افت داشته باشد.


‏پاره خط مستقيمي كه ا ز مبدابه نقطه P‏كشيده شود مقدار Z‏ را نمايش مي دهدو زاويه اي است كه در جهت پاد ساعتگر از محور +R‏ بطرف Z‏ اندازه گيري مي شود.


‏پيداست كه محل نقطه P‏ رامي توان با دانستن مقدارهاي Z‏و‏وبدون استخراج مؤلفه هاي R‏وX‏بدست آورد،و يا محاسبه نسبت مختلط V‏برI‏،مقادير R‏وX‏را مستقيما وبدون در- نظرگرفتن ‏تعيين كرد.


‏اگر V‏ وI‏و‏تغيير كنند مي توان چندين نقطه را در دستگاه مختصات مشخص ساخت و از بهم پيوستن آنها يك منحني بدست آورد كه مشخصه عملكرد را نمايش دهد .


‏4


‏-قرار داد هاي سوار كردن مشخصه هاي رله و سيستم برق رساني بر يكديگر


‏نمودار مشخصه سيستم برق رساني به منظور تعيين عملكرد رله هر دو نمودار بايد بر يك مبنا تهيه شده باشند.هر رله مفروض در پاسخ به ولتاژ وجرياني كه ا ز فاز فازهاي خاص گرفته شده است عمل مي كند.بنا بر اين مشخصه سيستم برق رساني بايد بر حسب كميتهاي مربوط به همان فاز بصورتي كه در محل نصب رله وجود دارند ترسيم شود.علاوه بر اين ،واحدهاي اندازه گيري مختصات رله و سيستم بايد يكسان باشند براي اين منظور معمولا از روش يك درصدي استفاده مي شود.اگر اهم هاي واقعي بكار روند مشخصه هاي هر دو سيستم برق رساني و رله بايد به يكسان بر مبناي كميتهاي اوليه و يا ثانويه باشند و نسبتهاي تبديل جريان و ولتاژ بصورت زير در محا سبات منظور شوند .


‏اهم ثانويه*


‏نسبت مبدل جريان


‏=اهم ثانويه


‏نسبت مبدل ولتاژ


‏با لاخره هر دو مختصه بايد داراي مقياس يكسان باشند زيرا برخي از مشخصه ها در صورتي كه مقياسها را يكسان بگيريم دايره اي خواهند بود .


‏لازم است براي مرتبط ساختن مشخصه ر له با مشخصه سيستم برق رساني در دستگاه مختصات R-X‏ قراري بگذاريم.قرار مزبور بايد اين نيا ز را برآورده سازد كه در حالتهايي كه سيستم،نياز به عملكرد رله دارد مشخصه سيستم درمنطقه عملكردمشخصه رله واقع شود.قرارها چنين است كه علامتهاي R‏وX‏را وقتي مثبت مي گيريم كه توان حقيقي و توان واكنشي پس افتي در حالت بار متعادل سه فازه در سوي قطع كنندگي رله فاصله بگذرند.در اينجا فرض بر اين است كه وقتي جريان در سوي معيني،بار را چنان تغذيه كند كه گويي راكتانس بار عمدتا القايي است،گذر توان پس افتي نيز در همان سو باشد .معمول اين است كه وقتي بار له هاي فاصله سر و كار داريم هدف هم همين است جريان و ولتاژ هاي مثلثي را بعنوان مبنا براي ترسيم مشخصه هاي رله و سيستم به كار برند ويا هنگامي كه رله هاي فاصله زمين در كار باشند از جريان فاز و ولتاژ فاز به زمين متناظر با آن استفاده كنند.در هر يك از دو حالت،سه رله در كار است كه هر كدام جريان و ولتاژ خود را از فازهاي متفاوتي مي گيرند.


‏هر يك از تركيبهاي جريان و ولتاژ ستاره اي يا مثلثي در حالت بار سه فازه متعادل نقطه واحدي را در مختصات R-X‏ به دست مي دهند.


‏براي نمايش اين قرار داد به شكل صفحه بعد رجوع مي كنيم كه درآن رله فاصله از ولتاژ و جريان محل مفروضي از از سيستم استفاده مي كند.مختصات نقطه امپدانس در مختصات R-X‏كه مبين حالت سيستم سه فازه اي متعادل در حالتي است كه از سوي قطع كنندگي رله نگاه شود جدولي حاصل مي شو دكه جدول نيز در صفحه بعد رسم شده است.اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
6D65642495806_1654982_9003.zip1.3 MB