انواع پاورپوینت ها و تحقیقات آماده در تمام رشته ها و شاخه های علمی و غیرعلمی

محبوبترین محصولات

پاورپوینت به روز مباحثی در خصوص عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار - 110 اسلاید

پاورپوینت به روز مباحثی در خصوص عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار - 110 اسلاید پاورپوینت به روز مباحثی در خصوص عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار - 110 اسلاید پاورپوینت به روز مباحثی در خصوص عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار - 110 اسلاید پاورپوینت به روز مباحثی در خصوص عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار - 110 اسلاید پاورپوینت به روز مباحثی در خصوص عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار - 110 اسلاید پاورپوینت به روز مباحثی در خصوص عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار - 110 اسلاید پاورپوینت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت به روز فیزیک پایه 1( مکانیک) - 35 اسلاید

پاورپوینت به روز فیزیک پایه 1( مکانیک) - 35 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک پایه 1( مکانیک) - 35 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک پایه 1( مکانیک) - 35 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک پایه 1( مکانیک) - 35 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک پایه 1( مکانیک) - 35 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک پایه 1( مکانیک) - 35 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک پایه 1( مکانیک) - 35 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک پایه 1( مکانیک) - 35 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک پایه 1( مکانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت به روز عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار - 110 اسلاید

پاورپوینت به روز عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار  - 110 اسلاید پاورپوینت به روز عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار  - 110 اسلاید پاورپوینت به روز عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار  - 110 اسلاید پاورپوینت به روز عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار  - 110 اسلاید پاورپوینت به روز عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار  - 110 اسلاید پاورپوینت به روز عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار  - 110 اسلاید پاورپوینت به روز عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار  - 110 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت به روز ريزمغذيها - 17 اسلاید

پاورپوینت به روز ريزمغذيها - 17 اسلاید پاورپوینت به روز ريزمغذيها - 17 اسلاید پاورپوینت به روز ريزمغذيها - 17 اسلاید پاورپوینت به روز ريزمغذيها - 17 اسلاید پاورپوینت به روز ريزمغذيها - 17 اسلاید پاورپوینت به روز ريزمغذيها - 17 اسلاید پاورپوینت به روز ريزمغذيها - 17 اسلاید پاورپوینت به روز ريزمغذيها - 17 اسلاید پاورپوینت به روز ريزمغذيها - 17 اسلاید علل كمبود ويتامين D .1 مصرف ناكافي شير ولبنيات .2حذف مقادير زياد ويتامين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت به روز فیزیک فضا - 75 اسلاید

پاورپوینت به روز فیزیک فضا - 75 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک فضا - 75 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک فضا - 75 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک فضا - 75 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک فضا - 75 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک فضا - 75 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک فضا - 75 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک فضا - 75 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک فضا - 75 اسلاید تقسيم بندي سيارات •سيارات منظومه ي شمسي به دوگروه تقسيم مي شوند •سيا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت به روز پدیده ریزگزدها و گرد و غبار در ایران - 17 اسلاید

پاورپوینت به روز پدیده ریزگزدها و گرد و غبار در ایران - 17 اسلاید پاورپوینت به روز پدیده ریزگزدها و گرد و غبار در ایران - 17 اسلاید پاورپوینت به روز پدیده ریزگزدها و گرد و غبار در ایران - 17 اسلاید پاورپوینت به روز پدیده ریزگزدها و گرد و غبار در ایران - 17 اسلاید پاورپوینت به روز پدیده ریزگزدها و گرد و غبار در ایران - 17 اسلاید پاورپوینت به روز پدیده ریزگزدها و گرد و غبار در ایران - 17 اسلاید پاورپوینت به روز پدیده ریزگزدها و گرد و غبار در ایران - 17 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت به روز سموم و تقسیم بندی انواع سموم - 64 اسلاید

پاورپوینت به روز سموم و تقسیم بندی انواع سموم - 64 اسلاید پاورپوینت به روز سموم و تقسیم بندی انواع سموم - 64 اسلاید پاورپوینت به روز سموم و تقسیم بندی انواع سموم - 64 اسلاید پاورپوینت به روز سموم و تقسیم بندی انواع سموم - 64 اسلاید پاورپوینت به روز سموم و تقسیم بندی انواع سموم - 64 اسلاید پاورپوینت به روز سموم و تقسیم بندی انواع سموم - 64 اسلاید پاورپوینت به روز سموم و تقسیم بندی انواع سموم - 64 اسلاید پاورپوینت به روز سموم و تقسیم بندی انواع سموم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت به روز عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار - 44 اسلاید

پاورپوینت به روز عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار - 44 اسلاید پاورپوینت به روز عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار - 44 اسلاید پاورپوینت به روز عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار - 44 اسلاید پاورپوینت به روز عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار - 44 اسلاید پاورپوینت به روز عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار - 44 اسلاید پاورپوینت به روز عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار - 44 اسلاید پاورپوینت به روز عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار - 44 اسلاید پاورپوینت به روز عوامل شیمیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت به روز فیزیک پایه - 350 اسلاید

پاورپوینت به روز فیزیک پایه - 350 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک پایه - 350 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک پایه - 350 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک پایه - 350 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک پایه - 350 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک پایه - 350 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک پایه - 350 اسلاید پاورپوینت به روز فیزیک پایه - 350 اسلاید الکترو مغناطیس – سابقه تاریخی •بار الکتریکی •رساناها ونارساناها •قانون کولن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت زیست شناسی و آزمایشگاه سال چهارم فصل چهارم مثالي از تغيير گونه ها - 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست شناسی و آزمایشگاه سال چهارم فصل چهارم مثالي از تغيير گونه ها - 6 اسلاید         پوشش سفيدرنگ خرس قطبي به او اين امکان را مي دهد که در محيط پوشيده از برف با موفقيت شکار کند و به بقاي خود ادامه دهد. چون داروين از منشأ گوناگوني افراد جمعيت ها و نيز از چگونگي انتقال صفات بين نسل ها اطلاع چنداني نداشت، نمي توانست ساز و کار انتخاب طبيعي را توضيح دهد، بنابراين نظرية لامارک، يعني«وراثتي بودن صفات اکتسابي» را پذيرفته بود  که این مورد می ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت آمار دوم دبیرستان فصل دوم جامعه - 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت آمار دوم دبیرستان فصل دوم جامعه - 7 اسلاید         سوال 1- جامعه آماری : 1-  مجموعه ای است که عناصر آن مستقل از یکدیگر باشند. 2)مجموعه ای است که عناصر آن از یکدیگر متمایز باشند. 3)مجموعه ای از عناصر است که بخواهیم درباره ی اعضای آن موضوعاتی را مطالعه کنیم. 4)مجموعه ای است که عناصر آن خاصیت مشترک نداشته باشند. مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پایه پنجم - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پایه پنجم - 16 اسلاید         شورای ملی معلمان ریاضی ایالات متحده آمریکا (NCTM ) در تدوین برنامه  درسی 70 کشور همکاری داشته است. کار مهم شورا تدوین استاندارد های ریاضی می باشد. نوشتن کاملترین سند اصول استاندارد های ریاضی مدرسه ای است. استاندارد ها می گوید دانش آموزان باید قادر شوند که بدانند و عمل کنند. فرآیندها کانالی هستند که دانش آموز باید از آنها عبور کند تا به محتوی ریاضی برسد. در نهای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت آمار دوم دبیرستان فصل دوم نمونه تصادفی - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت آمار دوم دبیرستان فصل دوم نمونه تصادفی - 16 اسلاید         نمونه گیری : مهم ترین بخش در آمار است و باید نمایانگر خصوصیات جامعه باشد پس باید به اندازه ی کافی بزرگ باشد همچنین تصادفی انتخاب شود و انتخاب آن ها نباید از قانون خاصی پیروی کند. مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب درسی با عنوان دنیای جانوران - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب درسی با عنوان دنیای جانوران - 20 اسلاید           دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب درسی با عنوان دنیای جانوران - 20 اسلاید حالا درباره جانوری که خیلی دوست داری به سوالات زیر پاسخ بده -محل زندگی آن کجاست؟ -غذای این جانور چیست؟ -این جانور چگونه غذا می خورد؟ -پوشش بدن این جانور چیست؟ -این جانور چگونه از خود محافظت می کند؟ -این جانور چگونه حرکت می کند؟ دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب درسی با عنوان دنیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب درسی با عنوان سالم باش ، شاداب باش - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب درسی با عنوان سالم باش ، شاداب باش - 15 اسلاید             دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب درسی با عنوان سالم باش ، شاداب باش - 15 اسلاید تست ششم : رعایت موارد ایمنی - آشنایی با وسایل مکان های خطرناک در رعایت موارد ایمنی - آشنایی با خطر دویدن و احتمال آسیب و صدمه - آشنایی دانش آموزان با قوانین عبور مرور در خیابان - آشنایی با نحوه درست نشستن - آشنایی با مراکز کمک رسانی ( هلال احمر – آتش نشانی &ndas ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت زمین شناسی سال سوم دبیرستان درس چهارم - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت زمین شناسی سال سوم دبیرستان درس چهارم - 18  اسلاید         به دنبال ریزش برف و باران، بخشی از آب باران به سوی مناطق پست حرکت می کند که به آن رواناب می گویند. بخشی نیز به درون زمین می رود که سبب تشکیل آب های زیرزمینی می شود. عواملی که بر مقدار رواناب اثر دارد : مقدار بارندگی، سرعت ذوب و یخ، شیب زمین، مقدار و نوع پوشش گیاهی، هوموس خاک، نوع خاک (متراکم یا سبک) و ... مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت زمین شناسی سال سوم تجربی درس دوم - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت زمین شناسی سال سوم تجربی درس دوم - 15 اسلاید         نقطه شبنم : دمایی که در آن رطوبت هوای غیر اشباع به حالت اشباع در می آید نقطه شبنم می گویند. مه و ابر : ابر مجموعه ای از قطرات خیلی ریز آب یا تکه های کوچک یخ است برای تشکیل ابر باید: 1- هوای مرطوب سرد شود. 2- دمای آن به پایین تر از نقطه شبنم برسد. 3- با تشکیل قطرات آب یا تکه های یخ این ذرات در هوا معلق می مانند و تشکیل ابر می دهند. مطالب فوق تنها یک اسلاید از پ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت زمین شناسی سال سوم تجربی فصل سوم - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت زمین شناسی سال سوم تجربی فصل سوم - 25 اسلاید         97/2 درصد از حجم آبکره در اقیانوس ها و دریاها ذخیره است. اهمیت اقیانوس ها و دریاها: 1- امواج اقیانوس ها موجب تغییر شکل سواحل می شوند 2- جریان های اقیانوسی در تعدیل آب و هوای خشکی های مجاور موثرند 3- اقیانوس ها محل ته نشست نهایی بیشتر رسوباتی هستند که از خشکی های زمین حمل می شوند. 4- بسیاری از سنگ هایی که امروزه قسمت های وسیعی از سطح خشکی ها را پوشانده اند از رسوبا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت هندسه سال دوم دبیرستان مبحث همنهشتی و مثلث متساوی الساقین - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه سال دوم دبیرستان مبحث همنهشتی و مثلث متساوی الساقین - 37 اسلاید         دو مثلث طبق سه حالت زیر کاملا بر هم منطبق می شوند (هم نهشتند) : 1- هرگاه سه ضلع از مثلثی با سه ضلع از مثلث دیگر برابر یاشد. 2- هرگاه دو ضلع از مثلثی با دو ضلع از مثلث دیگر برابر باشد و زاویه ی بین آن ها با هم برابر شود. 3- هرگاه 2 زاویه از مثلثی با دو زاویه از مثلث دیگر برابر باسد و ضلع بین آن ها برابر باشد. مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم مبحث به دنبال محیطی بهتر - 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم نهم مبحث به دنبال محیطی بهتر - 7 اسلاید         به دنبال محیطی بهتر برای زندگی چرخه : مجموعه ای از تغییرهاست که هیچ گاه به پایان نمی رسد و بارها بارها تکرار می شود چرخه های طبیعی : مانند چرخه ی آب ، چرخه سنگ – چرخه غذا زندگی گیاهان و جانواران .... در کره ی زمین در جریان است که با یکدیگر ارتباط دارند . نغییری هر چند اندک  در یکی از چرخه ها ، بر چرخه ی دیگر اثر می گذارد . به طور مثال باز شدن زود هنگام شک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت جبر و احتمال مبحث جبرمجموعه ها - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت جبر و احتمال مبحث جبرمجموعه ها - 25 اسلاید         اگر A , B دو مجموعه باشند، منظور از اجتماع دو مجموعه ی A , B مجموعه ای است که در آن اعضا به A یا B (یا به هردوی آن ها) تعلق دارند. مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی سوم تجربی مبحث تابع - 5 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی سوم تجربی مبحث تابع - 5 اسلاید         حاصل هر یک از عبارت های زیر را به صورت بازه بازه نمایش داده و روی محور معلوم کنید. مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت زیست و آزمایشگاه دوم تجربی مبحث دستگاه تنفسی انسان - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست و آزمایشگاه دوم تجربی مبحث دستگاه تنفسی انسان - 8 اسلاید           هوای جاری : جابجا کردن هوا با دم و بازدم ( حدود 500 سی سی ) هوای مُرده : حدود یک سوم هوای جاری که در مجاری تنفسی باقی می ماند و با  خون تبادل گاز انجام نمی دهد. هوای ذخیره دمی یا مکمل : حجم هوایی که بیشتر از دم معمولی و با یک بازدم عمیق از شُش ها خارج می شود . ظرفیت هوایی : به مجموع هوایی که پس از هر یک دم عمیق طی بازدم عمیق بیرون می دهد . هوای باقیمانده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم مبحث رفتار اتم ها با یکدیگر - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم نهم مبحث رفتار اتم ها با یکدیگر - 16 اسلاید         v ذرات سازنده مواد بیشتر عنصرها در طبیعت به حالت آزاد ( عنصری ) یافت نمی شوند ، بلکه به حالت ترکیب وجود دارند . آب ، شکر ، سدیم کلرید و ... از جمله ترکیب ها هستند .   مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت زیست و آزمایشگاه دوم تجربی مبحث گردش مواد در گیاهان - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست و آزمایشگاه دوم تجربی مبحث گردش مواد در گیاهان - 16 اسلاید         مسیر حرکت مواد: 1- از خاک به ریشه (تار کشنده و سلول های رو پوست) 2- از تارهای کشنده تا آوندهای چوبی ریشه 3- در طول آوند چوبی 4- از آوند چوبی برگ تا پوست برگ 5- هدایت شیره پرورده به آوند آبکش و همه اند مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل اول - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل اول - 9 اسلاید         نیتروژن : از عناصر مهم هواست که به صورت گاز دو اتمی         یافت می شود بخش عمده ی گاز نیتروژن به عنوان ماده اولیه برای آمونیاک به کار می رود . آمونیاک           : در تهیه کودهای شیمیایی و مواد منفجره کاربرد دارد . فسفر: نافلزی است که در صنعت کاربرد وسیعی دارد به عنوان مثال در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت زیست و آزمایشگاه دوم تجربی مبحث گردش مواد در جانوران - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست و آزمایشگاه دوم تجربی مبحث گردش مواد در جانوران - 11 اسلاید           کیسه تنان: مثال هیدر دهان: آب (کیسه گوارشی) قاقد خون B : عروس دریایی : کیسه گوارشی لوله هایی – سلول های مژکدار – حرکت آب – تبادل با سایر سلول ها مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم تجربی ششم دبستان درس زنگ علوم - 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم تجربی ششم دبستان درس زنگ علوم - 7 اسلاید         مشاهده یعنی جمع آوری اطلاعات درباره محیط اطراف با استفاده از حواس پنج گانه . حواس پنج گانه  : بینایی – شنوایی – بویایی – چِشایی – لامسه   انواع مشاهده :  الف  - مشاهده کیفی              بر اساس کیفیت و خواص اجسام و پدیده ها صورت می گیرد مثل : رنگ ، بو ، شکل   &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم تجربی ششم دبستان مبحث کارخانه ی کاغذسازی - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم تجربی  ششم دبستان مبحث کارخانه ی کاغذسازی - 10 اسلاید         با افزایش جمعیت ، مصرف سالانه کاغذ در سراسر دنیا به شدت افزایش یافته است . به طوری که سالانه باید میلیون ها تُن کاغذ تولید شود . برای تهیه و تولید این مقدار زیاد به کارخانه هایی احتیاج هست که کار تولید کاغذ را انجام دهند . در شکل های زیر بخش هایی از یک کارخانه کاغذسازی را می بینید :     جنس وسایل بکار رفته در کارخانه اکثرا آهن است . مطالب فوق تنها یک اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم تجربی سوم راهنمایی - 41 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم تجربی سوم راهنمایی - 41 اسلاید         با تغيير شرايط محيط ممكن است شرايطي بوجود آيد كه براي بقاي افراد آن گونه مناسب نباشد. از اين رو نسل جاندار از بين مي رود. توليد مثل جنسي سبب ايجاد گوناگوني در افراد يك گونه مي شود. اين گوناگوني سبب مي شود حتي با تغيير شرايط محيط برخي افراد گونه توانايي زيستن داشته باشند و نسل جاندار را حفظ كنند. يكي ديگر از راه هاي حفظ نسل در شرايط تغيير زندگي، توليد ساختارهايي مانند دا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم تجربی ششم دبستان مبحث زمین پویا - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم تجربی ششم دبستان مبحث زمین پویا - 10 اسلاید         •زمین لرزه یکی از پدیده های طبیعی است که با وقوع آن انرژی زمین آزاد می شود . •اگر با انگشت خود به سفیده ی تخم مرغ پخته شده ای فشار بیاورید و همین فشار را به پوسته ی آن وارد کنید ، مشاهده می کنید که پوسته می شکند اما سفیده فرو رفته و مجددا به حالت اول بر کی گردد . •اگر دو تکه چوب ،‌یکی خشک و دیگری خیس داشته باشید ، چوب خشک براحتی می شکند و در اثر شک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضیات ملتهای هند - 74 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضیات ملتهای هند - 74 اسلاید         nاین ارقام در شرق افغانستان امروزی و شمال پنجاب  از سده چهارم پیش از میلاد تا سده سوم بعد از میلاد کاربرد داشته است.در این دستگاه عددها از راست به چپ نوشته میشود و علامتهای منفردی برای عددهای 1،4،10،20،100 وجود دارد. n/ : 1                       × : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم تجربی ششم دبستان مبحث سرگذشت دفتر من - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم تجربی  ششم دبستان مبحث سرگذشت دفتر من - 12 اسلاید           L  معایب نقاشی و ثبت اطلاعات به شیوه ی گذشتگان :   •نگهداری و حمل آنها سخت است و استفاده از آنها مشکل است . •با گذشت زمان و زیاد شدن جمعیت کره ی زمین و در نتیجه زیاد شدن اطلاعات ، این روشها برای ثبت اطلاعات کافی نبودند پس انسان ها به فکر روش های جدید افتادند . مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی سوم ابتدایی - 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی سوم  ابتدایی - 13 اسلاید         }فصل 1      الگوها }فصل 2    عدد های چهار رقمی }فصل 3     عددهای کسری }فصل 4      ضرب و تقسیم }فصل5     محیط و مساحت }فصل 6    جمع و تفریق }فصل7     آمار و احتمال }فصل 8    ضرب عددها مطالب فوق تنها یک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم تجربی ششم دبستان مبحث ورزش و نیرو - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم تجربی  ششم دبستان مبحث ورزش و نیرو - 9 اسلاید         در تمام زندگی ما نیروها حضور دارند ولی قابل دیدن نیستند و ما می توانیم اثر آنها را حس کنیم . •وقتی دوچرخه سواری می کنید •در اتاق را باز می کنید و یا می بندید •با چاقو میوه ای را پوست می کنید •راه می روید ، راه می روید یا می دوید •فوتبال بازی می کنید و ... در حال وارد کردن نیرو هستید . مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم تجربی ششم دبستان مبحث سفر به اعماق زمین - 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم تجربی  ششم دبستان مبحث سفر به اعماق زمین - 13 اسلاید         •آیا تا کنون توجه کردید که در روز چهارشنبه سوری وقتی ترقه ای می ترکد شیشه های ساختمان می لرزد و یا وقتی تلفن همراه روی میز در حالت ویبره زنگ می خورد ،  میز میلرزد و یا هنگام رعد و برق های قوی ، ‌لرزش شیشه  و ساختمان را کاملا حس می کنید . •این ها همه مثال هایی از امواجی هستند که باعث لرزش اجسام می شوند . •وقتی سر خود را روی یک سر میز می گذ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت يك مدل اعتماد توزیع شده براي محيطهاي محاسبات فراگير - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت يك مدل اعتماد توزیع شده براي محيطهاي محاسبات فراگير - 16 اسلاید         تعريف 1 رفتار مبتني بر اعتماد زماني رخ مي‍دهد كه يك شخص با يك مسير مبهم مواجه مي‍شود كه نتيجه انتخاب او مي‍تواند خوب و يا بد باشد و نتيجه خوب يا بد به عمل شخص ديگري وابسته است. زياني كه نتيجه بد وارد مي‍سازد بيشتر از سودي است كه نتيجه خوب براي ما دارد. حال اگر شخص بخواهد اين مسير را انتخاب كند، در واقع يك انتخاب بر مبناي اعتماد انجام داده است و اگر اين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت استفاده از آنالو در آموزش شیمی - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت استفاده از آنالو در آموزش شیمی - 25 اسلاید           دانلود پاورپوینت استفاده ازآنالو در آموزش شیمی - 25 اسلاید ž آنالوگ انتقال مجموعه اي از ارتباط ها از فرايندي آشنا به مفهومي نا آشناتر ž ž آنالوگ مقایسه اي ميان دو بُعد از دانش است، یکی آشنا و دیگری ناآشنا. بُعد آشنا به جنبه ی آنالوگ و بُعدی که بايد ياد گرفته شود معمولا هدف ( Target ) نام برده می شود. ž ž شباهت نسبی ميان جنبه های مشابه دو چیز ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت تاریخچه ریاضیات - 22 اسلاید

دانلود پاورپوینت تاریخچه ریاضیات - 22 اسلاید            شاید بشر ما قبل تاریخ که گله گوسفندان و گاوان خود را به چرا می برد شامگاهان که آن ها را با آغل می رسانید می خواست بداند که تعداد گاوها یا گوسفندانش کم نشده است شاید در آغاز با انگشتانش این کار را می کرد یعنی از طرف شست به طرف انگشت کوچک می شمرد و5 به دست می آمد آنگاه روی همان دست به سمت چپ شمارش می کرد و عدد 9 به دست می آمد! و چون با یک دست دیگرش مرتبه عشا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ريخت شناسي تاس ماهيان - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت ريخت شناسي تاس ماهيان - 12 اسلاید         پوزه طويل ، مخروطي يا قاشقي شكل ( بيلچه مانند ) است . دهان زيرين ، قابل بيرون زدن ( رفت و برگشت ) است و در ماهيان بالغ دندان وجود ندارد . لب گوشتي وجود ندارد و قبل از دهان نيز چهار عدد سبيلك قرار گرفته است . تعداد خارهاي آبششي محدود است . غشاي پايه آبششي وجود ندارد.  سرپوش هاي آبششي از يك استخوان قوي به نام استخوان زير سر پوش آبششي شكل گرفته اند . استخوان پيش سرپو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت محیط زیست شهری - 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت محیط زیست شهری - 19 اسلاید         nدر شروع قرن 19 حدود 3 درصد از جمعیت دنیا در نواحی شهری زندگی می کردند. این رقم در سال 1900 به حدود 15 درصد رسید و امروزه به حدود 50 درصد افزایش یافته است. پیش بینی می شود که در سال 2025 حدود 5/62 درصد از جمعیت دنیا شهرنشین شوند. متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است برای دریافت کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده نمایید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت درآمدی بر اپیدمیولوژی مازنر - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت درآمدی بر اپیدمیولوژی مازنر - 27 اسلاید         n نسبت عبارت است از: رابطه بین دو عدد (X:Y یا X/Y ) در نسبت لزومی ندارد که صورت و مخرج از یک جنس باشند و باهم ارتباط داشته باشند مانند: نسبت تولد های دختر به پسر متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است برای دریافت کل پاورپوینت مورد نظر از لین زیر استفاده نمایید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت کف و کفسازها - 123 اسلاید

دانلود پاورپوینت کف و کفسازها - 123 اسلاید         1- مقداری از حرارت حریق را می گیرد. 2- کف از برخاستن بخارات قابل اشتعال جلوگیری می کند. 3- کف از بر گشت شعله جلوگیری می کند. 4- کف از رسیدن اکسیژن به حریق جلوگیری می کند. متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه - 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه - 24 اسلاید          جهت انجام کنترل کیفی در آزمایشگاه غالبا از یک نمونه با مقادیر مشخص از آنالیتهای مورد نیاز (نمونه کنترل) استفاده می شود:     1- سرم کنترل: Randox و ...   _ بصورت تجاری موجود هستند    _ مقادیر هر آنالیت بصورت میانگین و انحراف معیار مشخص شده اند   _ با اطمینان بیشتری می توان با آنها کار کرد   _ براحتی تهیه شده و معمولا قیمت م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت کاربرد آمار - 195 اسلاید

دانلود پاورپوینت کاربرد آمار - 195 اسلاید         lکلیات lمطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده lطبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه آماری lتوصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده lمبانی احتمال lتوابع احتمال گسسته lتوابع احتمال پیوسته lتوزیع نرمال                            &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(8):