انواع پاورپوینت ها و تحقیقات آماده در تمام رشته ها و شاخه های علمی و غیرعلمی

محبوبترین محصولات

پاورپوینت به روز مدیریت ریسک - 20 اسلاید

پاورپوینت به روز  مدیریت ریسک - 20 اسلاید پاورپوینت به روز  مدیریت ریسک - 20 اسلاید پاورپوینت به روز  مدیریت ریسک - 20 اسلاید پاورپوینت به روز  مدیریت ریسک - 20 اسلاید پاورپوینت به روز  مدیریت ریسک - 20 اسلاید پاورپوینت به روز  مدیریت ریسک - 20 اسلاید پاورپوینت به روز  مدیریت ریسک - 20 اسلاید پاورپوینت به روز  مدیریت ریسک - 20 اسلاید پاورپوینت به روز  مدیریت ریسک - 20 اسلاید   مثال: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت به روز ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - 23 اسلاید

پاورپوینت به روز ساختار دولت  و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  - 23 اسلاید پاورپوینت به روز ساختار دولت  و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  - 23 اسلاید پاورپوینت به روز ساختار دولت  و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  - 23 اسلاید پاورپوینت به روز ساختار دولت  و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  - 23 اسلاید پاورپوینت به روز ساختار دولت  و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئولیت - 21 اسلاید

پاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئولیت - 21 اسلاید پاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئولیت - 21 اسلاید پاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئولیت - 21 اسلاید پاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئولیت - 21 اسلاید پاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئولیت - 21 اسلاید پاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئولیت - 21 اسلاید پاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئولیت - 21 اسلاید پاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئولیت - 21 اسلاید پاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت به روز هندوستان - 21 اسلاید

پاورپوینت به روز هندوستان - 21 اسلاید پاورپوینت به روز هندوستان - 21 اسلاید پاورپوینت به روز هندوستان - 21 اسلاید پاورپوینت به روز هندوستان - 21 اسلاید پاورپوینت به روز هندوستان - 21 اسلاید پاورپوینت به روز هندوستان - 21 اسلاید پاورپوینت به روز هندوستان - 21 اسلاید پاورپوینت به روز هندوستان - 21 اسلاید پاورپوینت به روز هندوستان - 21 اسلاید پاورپوینت به روز هندوستان - 21 اسلاید  هنر دره سند : —هند تمدني به قدمت ايرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت به روز تحلیل بازی کیش یک آ دم کش - 42 اسلاید

پاورپوینت به روز تحلیل بازی کیش یک آ دم کش - 42 اسلاید پاورپوینت به روز تحلیل بازی کیش یک آ دم کش - 42 اسلاید پاورپوینت به روز تحلیل بازی کیش یک آ دم کش - 42 اسلاید پاورپوینت به روز تحلیل بازی کیش یک آ دم کش - 42 اسلاید پاورپوینت به روز تحلیل بازی کیش یک آ دم کش - 42 اسلاید پاورپوینت به روز تحلیل بازی کیش یک آ دم کش - 42 اسلاید پاورپوینت به روز تحلیل بازی کیش یک آ دم کش - 42 اسلاید پاورپوینت به روز تحلیل بازی کیش یک آ دم کش - 42 اسلاید پاورپوین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت به روز ساخت گرایی - 17 اسلاید

پاورپوینت به روز ساخت گرایی - 17 اسلاید پاورپوینت به روز ساخت گرایی - 17 اسلاید پاورپوینت به روز ساخت گرایی - 17 اسلاید پاورپوینت به روز ساخت گرایی - 17 اسلاید پاورپوینت به روز ساخت گرایی - 17 اسلاید پاورپوینت به روز ساخت گرایی - 17 اسلاید پاورپوینت به روز ساخت گرایی - 17 اسلاید پاورپوینت به روز ساخت گرایی - 17 اسلاید  ساختارگرايی وتنوع آن به چه معناست؟ •هر کسی که در عرصه آموزش دستی داردبه خوبی می داند که ساختارگرايی ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت به روز کارآفرینی - 70 اسلاید

پاورپوینت به روز کارآفرینی - 70 اسلاید پاورپوینت به روز کارآفرینی - 70 اسلاید پاورپوینت به روز کارآفرینی - 70 اسلاید پاورپوینت به روز کارآفرینی - 70 اسلاید پاورپوینت به روز کارآفرینی - 70 اسلاید پاورپوینت به روز کارآفرینی - 70 اسلاید پاورپوینت به روز کارآفرینی - 70 اسلاید پاورپوینت به روز کارآفرینی - 70 اسلاید پاورپوینت به روز کارآفرینی - 70 اسلاید ژاپن كشوري است كه سرزمين بسيار محدودي دارد كه 80 درصد آن كوه‌هايي است كه منا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت آثار نماز و عواقب ترک آن - 20 اسلاید

پاورپوینت آثار نماز و عواقب ترک آن - 20 اسلاید پاورپوینت آثار نماز و عواقب ترک آن - 20 اسلاید پاورپوینت آثار نماز و عواقب ترک آن - 20 اسلاید پاورپوینت آثار نماز و عواقب ترک آن - 20 اسلاید پاورپوینت آثار نماز و عواقب ترک آن - 20 اسلاید پاورپوینت آثار نماز و عواقب ترک آن - 20 اسلاید پاورپوینت آثار نماز و عواقب ترک آن - 20 اسلاید پاورپوینت آثار نماز و عواقب ترک آن - 20 اسلاید پاورپوینت آثار نماز و عواقب ترک آن - 20 اسلاید پاورپوینت آثار ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت به روز ساختار و عملکرد خانواده - 30 اسلاید

پاورپوینت به روز ساختار و عملکرد خانواده - 30 اسلاید پاورپوینت به روز ساختار و عملکرد خانواده - 30 اسلاید پاورپوینت به روز ساختار و عملکرد خانواده - 30 اسلاید پاورپوینت به روز ساختار و عملکرد خانواده - 30 اسلاید پاورپوینت به روز ساختار و عملکرد خانواده - 30 اسلاید پاورپوینت به روز ساختار و عملکرد خانواده - 30 اسلاید پاورپوینت به روز ساختار و عملکرد خانواده - 30 اسلاید پاورپوینت به روز ساختار و عملکرد خانواده - 30 اسلاید اهداف ویژه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت به روز مدیریت ریسک در نظام سلامت - 65 اسلاید

پاورپوینت به روز مدیریت ریسک  در نظام سلامت - 65 اسلاید پاورپوینت به روز مدیریت ریسک  در نظام سلامت - 65 اسلاید پاورپوینت به روز مدیریت ریسک  در نظام سلامت - 65 اسلاید پاورپوینت به روز مدیریت ریسک  در نظام سلامت - 65 اسلاید پاورپوینت به روز مدیریت ریسک  در نظام سلامت - 65 اسلاید پاورپوینت به روز مدیریت ریسک  در نظام سلامت - 65 اسلاید پاورپوینت به روز مدیریت ریسک  در نظام سلامت - 65 اسلاید پاورپوینت به روز مدیریت ریسک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت به روز مديريت هزينه ها - 60 اسلاید

پاورپوینت به روز مديريت هزينه ها  - 60 اسلاید پاورپوینت به روز مديريت هزينه ها  - 60 اسلاید پاورپوینت به روز مديريت هزينه ها  - 60 اسلاید پاورپوینت به روز مديريت هزينه ها  - 60 اسلاید پاورپوینت به روز مديريت هزينه ها  - 60 اسلاید پاورپوینت به روز مديريت هزينه ها  - 60 اسلاید پاورپوینت به روز مديريت هزينه ها  - 60 اسلاید پاورپوینت به روز مديريت هزينه ها  - 60 اسلاید فرآيند هزينه يابي هدفمند يك سيست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت به روز سند توسعه زیست محیطی در برنامه پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - 20 اسلاید

پاورپوینت به روز سند توسعه زیست محیطی در برنامه پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - 20 اسلاید پاورپوینت به روز سند توسعه زیست محیطی در برنامه پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - 20 اسلاید  پاورپوینت به روز سند توسعه زیست محیطی در برنامه پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - 20 اسلاید  پاورپوینت به روز سند توسعه زیست محیطی در برنامه پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - 20 اسلاید  پاورپوی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریسک و بازده مورد انتظار - 33 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریسک و بازده مورد انتظار - 33 اسلاید         •اساس و بنیان فکری برای سنجش رابطه بین ریسک و بازده در چهارچوبی بنام " مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای" بسط و گسترش یافته است . •این مدل ابتدا توسط " شارپ ، لینتنر ، میلر و مود یگلیانی"  در دهه 1960 پیشنهاد و توسعه یافت ، سایرین آن را بسط دادند و امروزه پیشرفت و توسعه یافته است . این مدل تحلیل هزینه سرمایه ای و بودجه بندی سرمایه ای در یک موسسه را اصلاح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی نهم درس دوم عجایب صنع حق تعالی - 5 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی نهم درس دوم عجایب صنع حق تعالی - 5 اسلاید         نکات کلیدی متن: -هر چه در وجود است، همه صنع حق تعالی است: آفرینش -انواع نباتات و آنچه در برّ و بحر است: گیاهان- خشکی و دریا -میغ و باران و برف و تگرگ و قوسِ قزح: ابر- رنگین کمان -بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده: فرش- وسع گردانیده - زمین چون دیبای هفت رنگ شود: نوعی پارچة قیمتی -ولکن سقفی بی ستون و این، عجب تر است: عجیب تر -سریر مُلک: تخت پادشاهی مطالب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ارزیابی و مدیریت ریسک های بهداشت حرفه ای - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت ارزیابی و مدیریت ریسک های بهداشت حرفه ای - 27 اسلاید       در اين روش ريسك از حاصل ضرب ميزان پيامد (شدت خطر) در ميزان تماس در ميزان احتمال وقوع خطر به دست مي آيد:    مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت عوامل استرس زاي شغلي - 34 اسلاید

دانلود پاورپوینت عوامل استرس زاي شغلي - 34 اسلاید         مقدمه استرس یا فشار عصبی از مسائل بسیار حاد در سازمانهای امروزی می باشد که سلامت جسمی وروانی نیروی کار را به خطر انداخته و هزینه سنگینی را به سازمانها وارد ساخته است ، فشار عصبی در سازمان همچون آفتی فعالیتها را تحلیل داده و از بین می برد . گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی ، استرس ناشی از شغل را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده اند . شاید بدرستی دوران ما زمان استرس ها است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ريسك و بازده مورد انتظار - 65 اسلاید

دانلود پاورپوینت ريسك و بازده مورد انتظار - 65 اسلاید           دانلود پاورپوینت ريسك و بازده مورد انتظار - 65 اسلاید فوايد روش ميانگين موزون در محاسبه هزينه سرمايه .1روش محاسبه بسيار ساده .2انعطاف پذيري در مقابل تغيير شرايط .3كسب نتايج منطقي در شرايط كسب سود و زيان .4 كسب نتايج منطقي در شركت كسب وام مناسب و مراقب باشيد زيرا: عدم توجه به ريسك واقعي طرح (ريسك اقام مختلف متفاوت است) خطاهاي احتمالي مطالب فوق تنها یک اسل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی نهم درس اول - 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی نهم درس اول - 6 اسلاید         -بامداری که تفاوت نکند لیل و نهار/ خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار + دو بار در سال این اتفاق رخ می دهد که طول روز و شب دقیقاً برابر می شود: اول فروردین و اول مهر.به این دو روز اعتدالین گفته می شود.یعنی اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی. + کلمات لیل و نهار تضاد دارند. مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ساخت زبان فارسی - 228 اسلاید

دانلود پاورپوینت ساخت زبان فارسی - 228 اسلاید         - دیباچه - نظریه زبانی مقوله و میزان - مقولات دستوری نظریه عمومی زبان - ساختمان جمله - ساختمان بند - ساختمان گروه فعلی - ساختمان گروه اسمی - ساختمان گروه قیدی - ساختمان کلمه مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت اطلاعات پيرامون مناطق نمونه گردشگري مصوب دور اول و دوم سفر رياست محترم جمهور استان گيلان - 68 اسلاید

دانلود پاورپوینت اطلاعات پيرامون مناطق نمونه گردشگري مصوب دور اول و دوم سفر رياست محترم جمهور استان گيلان - 68 اسلاید         •استان:گيلان                                                        شهرستان: آستارا •ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت زبان فارسی درس هشتم مبحث گروه فعلی - 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت زبان فارسی درس هشتم مبحث گروه فعلی - 13 اسلاید         گروه فعلی = مهم­ترین عضو گزاره و اصلی­ترین جزء جمله است شناخت فعل و گروه فعلی در شناخت جمله و زبان کمک می­کند. گروه فعلی ===> فعل جمله  گروه فعلی= 1.بن 2.شناسه  گروه اسمی = نهاد، مفعول، مسند، متمم ویژگی­های فعل: 1. شخص و شمار   2. زمان   3. گذر   4. وجه     5. معلوم و مجهول مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت نقش سرمایه فکری در توسعه اقتصادی - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت نقش سرمایه فکری در توسعه اقتصادی - 18 اسلاید         •با توجه به اینکه بیشتر اقتصادهای پیشرفته جهان در چند دهه اخیر تغییر قابل توجهی داشته اند از اهمیت سرمایه مالی کاسته شده و بر سرمایه فکری افزوده شده است . این تغییر شکل زمانی عینی و ملموس شد که شرکتهای بزرگ مثل جنرال موتورز جای خودرا به  شرکتهای کم حجم و مدرن مانند میکروسافت دادند، همچنین این تغییر و تحول اساسی در ساختار اقتصادی از روی آمار مربوط چند دهه اخیر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی سوم دبستان درس هفتم - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی سوم دبستان درس هفتم - 20 اسلاید         ما می توانیم دو کلمه را در کنار هم قرار دهیم و واژه های جدیدی را تشکیل می دهیم . مثلا  : « سر » و « درد » هر کدام معنای جدایی دارند و وقتی در کنار هم قرار می گیرند کلمه ی جدیدی را بوجود می آورند که معنی دیگری می دهد و کلمه جدید عبارت است از « سردرد ». سر  +  درد           & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی سوم دبستان درس هشتم - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی سوم دبستان درس هشتم - 18 اسلاید         انسان خوش قیافه ، کسی است که قیافه ی خوبی دارد . گُل خوش بو : گُلی که بوی خوبی دارد . خوش معنای خوب دارد و اگر واژه ای ترکیب شود معنای خوب را به آن واژه منتقل می کند مثل واژه ی « بو » ، وقتی با « خوش » ترکیب می شود تبدیل به کلمه ی جدید ِ « خوش بو »  می شود که معنایِ  « دارای بوی خوب » می دهد و یا واژه ی « ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ و تمدن اسلامی - 38 اسلاید

دانلود پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ و تمدن اسلامی - 38 اسلاید         •عدم پذیرش اسلام توسط یهود در ابتدای بعثت موجب دشمنی میان مسلمانان و آنان شد. همچنین یهودیان می دیدند که پیامبر اسلام با تبلیغ رسالتش الفت و برادری در دلهای مردم ایجاد میکند و چنان توده واحد ویک پارچه ای از آنها می سازد که ممکن است قدرت و حکمروایی آنان را تهدید کند. بدین روی به مخالفت با پیغمبر برخاستند. قرآن کریم بعضی از نیات آنان را در مبارزه با اسلام آشکار کرد ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت بررسي رابطه بين وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - 41 اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسي رابطه بين وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - 41 اسلاید           •بیان موضوع •اصولاً واحدهای تجاری وجوه نقد مورد نیاز را جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ از طریق استقراض و افزایش سرمایه تأمین می‌کنند. فعالیتهای تأمین مالی مباحث هزینه سرمایه و ساختار سرمایه را به دنبال دارد که از جمله موضوعات مهم در تئوری مالی می‌باشد و همواره توجه محققان را به خود معطوف داشته است. استفاده از استقراض و انتشار سه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی نهم درس عجایب صنع حق تعالی - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی نهم درس عجایب صنع حق تعالی - 16 اسلاید         معنی : آگاه باش که هر چه در جهان هستی وجود دارد . همه را خداوند بلند مرتبه آفریده است . آسمان ، آفتاب ، ماه ، ستارگان و زمین ، آنچه بر روی زمین است مانند کوه ، بیابان و رودخانه و آنچه در کوه هاست از سنگ های قیمتی و معدن ها و آنچه که بر روی زمین وجود دارد . از گیاهان گوناگون و آنچه که در خشکی و دریا وجود دارد از انواع حیوانات و آنچه که در میان  آسمان و زمین است . م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی نهم درس مثل آیینه - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی نهم درس مثل آیینه - 18 اسلاید         همه کار ایام درس است و پند                             دریغا که شاگرد هشیار نیست آرایه : درس و شاگرد = مراعات نظیر / تلمیح به حدیث حضرت علی ( ع ) : ما اکثر العبر و اقل الاعتبار : عبرت ها چه بسیارند و عبرت پذیران اندک . نک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت عکاسی - 49 اسلاید

دانلود پاورپوینت عکاسی - 49 اسلاید         nهمانگونه که در تعریف عمق میدان ذکر شد، معیاراساسی ، وضوح عناصر است.درک شدت وضوح از فردی تا فرد دیگر متفاوت است. وبنابراین باید بر این نکته تاکید کنیم که وضوح مورد نظر در این تعریف ، یک وضوح قابل قبول برای اکثر افراد می باشد.به طوریکه اکثر افراد پس از مشاهده عکس،عناصر مورد نظر را در منطقه فوکوس دوربین بدانند.از سوی دیگر این وضوح به معنای Sharpness نیست بلکه به معنای آنس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت اهمیت ریکاوری در ورزش - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت اهمیت ریکاوری در ورزش - 25 اسلاید         خستگي ارگانهاي بدن(شنوايي، بينايي و...) خستگي عضلا ني : كاهش ظرفيت اجراي يك فعا ليت عضلاني در اثر كاهش انرژي ذخيره،تجمع پروتونها وكاهش نوروترانسميترها (در اثر فهاليتهاي طولاني مدت يا شديد وآسيب و...) خستگي روحي : در اثر تنش هاي عصبي، فعاليت هاي فكري، اضطراب ،هيجان،تكرار يك فعاليت يكسان،يادگيري موضوعات مشكل و... كه با احساس واماندگي و نياز به استراحت مشخص ميشود مطالب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی هشتم درس ارمغان ایران - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی هشتم درس ارمغان ایران - 18 اسلاید         تصویر دارد مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی هشتم درس خوب جهان را ببین - 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی هشتم درس خوب جهان را ببین - 13 اسلاید           چون نپرسی کاین تماثیل ازکجا آمد پدید ؟         چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه؟       ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار ؟ آرایه ها : می خندد و می گرید = تضاد / خندیدن برق و گریستن ابر = تشخیص مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت رحلت پیامبر و واقعه سقیفه - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت رحلت پیامبر و واقعه سقیفه - 17 اسلاید         پس از بازگشت از حج در حالي كه قوت و شوكت اسلام روزافزون شده بود تندرستي پيامبر به   خطر افتاد اما با وجود بيماري سپاهي به تلافي شكست مؤته به فرماندهي اسامه بن زيد آماده   كرد ولي پيش از آنكه اين سپاه به ماموريت برود پيامبر به ديدار پروردگار خود رفت و وقتي   عازم اين ديدار شد كه وحدت اسلامي را در سراسر شبهجزيره عربستان برقرار ساخت.و اسلام   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ريكاوري در ورزش - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت ريكاوري در ورزش - 25 اسلاید           nبازگشت ارگانهاي بدن به شرايط طبيعي nايجاد فرصت مناسب براي سازگاري بامحركهاي تمرين nذخيره مجدد انرژي ومايعات از د ست رفته nپيشگيري ازآسيبهاي ورزشي nفرصت مناسب براي ترميم آسيبهاي ورزشي nامكان اجراي تمرينات شديد nبازگشت شرايط روحي ـ رواني به وضعيت طبيعي وپيشگيري ازبي ميلي نسبت به تمرين nجلوگيري از اتلاف وقت وانرژي nامكان متعادل كردن برنامه تمرين nبهبود عم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت تعریف های مختلف از هوش و بهره هوشی - 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت تعریف های مختلف از هوش و بهره هوشی - 19 اسلاید         هوش یکی از جذابترین و جالب  توجه ترین فراینده های روانی است که جلوه های آن در موجودات مختلف به میزان متفاوت مشاهده می شود . واژه   هوش  کیفیت  پدیده ای  را بیان      می کند که دارای حالت انتزاعی بوده و قابل رویت نیست . به علت  دارا  بودن چنین  ویژگی تعریف آن مشکل است و ازاینروتعاریف متعددی ازآن ارائه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت برهان های قضیه ی اول از ابوریحان بیرونی در کتاب استخراج الاوتار - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت برهان های قضیه ی اول از ابوریحان بیرونی در کتاب استخراج الاوتار - 28 اسلاید           دانلود پاورپوینت برهان های قضیه ی اول از ابوریحان بیرونی در کتاب استخراج الاوتار - 28 اسلاید •ابوريحان محمدبن احمد در سوم ذیحجه 362(4سپتامبر973) در خوارزم متولد شد. بسیار خردسال بود که تحصیل علم را آغاز کرد و ابو منصور منجم وریاضیدان بزرگ خوارزمی به پرورش او همت گماشت. در سن 17 سالگی با استفاده از یک حلقه مدرج که جز نیم درجه را نشان نمی داد ارتفاع نصف النها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت قواعد عربی دوم دبیرستان - 80 اسلاید

دانلود پاورپوینت قواعد عربی دوم دبیرستان - 80 اسلاید             دانلود پاورپوینت قواعد عربی دوم دبیرستان - 80 اسلاید Ò درس دهم (حروف مشبّهة بالفعل) چرا به حروف مشبهة بالفعل اين نام  را داده اند؟ خوب است بدانيم به اين علّت به اين حروف، مشبهةٌ بالفعل يعني شبيه فعل مي گويند كه ظاهرِ آن ها شبيه فعل است. معمولاً آخرين حرف فعل ماضي فتحه دارد. آخر اين 6 حرف هم فتحه دارد. از طرف ديگر بيشترِ آنها نيز معنا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مهمترین برنامه های آموزشی مورد نیاز در استقرار استانداردهای اعتباربخشی ملی - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت  مهمترین برنامه های آموزشی مورد نیاز در استقرار استانداردهای اعتباربخشی ملی  - 30 اسلاید         دانلود پاورپوینت  مهمترین برنامه های آموزشی مورد نیاز در استقرار استانداردهای اعتباربخشی ملی  - 30 اسلاید •برگزاری یک نشست با حضور تیم مدیریت ارشد و مسئول بهبود کیفیت بیمارستانها برای آشنایی با برنامه اعتباربخشی و اطلاع از سیاست های وزارت بهداشت. •شناسایی افراد مناسب و علاقمند در ستاد دانشگاه و در بیمارستانها و تشکیل تیم های کاری •شناسایی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 37 اسلاید           دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 37 اسلاید nانتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی    بازار مالی،امکان انتقال وجوه را از واحدهای دارای مازاد  پس انداز به واحدهای مواجه با کمبود منابع فراهم می کند.تأثیراین نقل و انتقال وجوه، فراهم آوردن امکان سرمایه گذاری مولد است.   متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت نقش جديد دانشگاهها توسعه قابليتهاي كارآفريني - 85 اسلاید

دانلود پاورپوینت نقش جديد دانشگاهها توسعه قابليتهاي كارآفريني  - 85 اسلاید             دانلود پاورپوینت نقش جديد دانشگاهها توسعه قابليتهاي كارآفريني  - 85 اسلاید كارآفريني عبارت است از نوآوري همراه با مخاطرۀ معقول براي استفاده از فرصت هاي ايجاد كسب وكار جديد/ حل مشكلات جامعه/ توسعۀ كسب وكارهاي موجود/ بهبود زندگي فردي وخانوادگي.     متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است   برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت چهارشنبه سوری - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت چهارشنبه سوری - 8 اسلاید           دانلود پاورپوینت چهارشنبه سوری - 8 اسلاید یکی از آئینهای سالانه  ایرانیان چهارشنبه سوری یا به عبارتی دیگر چارشنبه سوری است.  ایرانیان آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می روند . متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپونیت کارآفرینی و روانشناسی - 67 اسلاید

دانلود پاورپونیت کارآفرینی و روانشناسی - 67 اسلاید           دانلود پاورپونیت کارآفرینی و روانشناسی - 67 اسلاید هر سازمان علاوهبر لزوم در دست داشتن منا بع مالی و مادی بیاز بهخ نیروی انسانی دارد ،به نظر دانشمندان مدیریت مانند ”کتز“ و“کان“ مدیران نباید فقط در پی جذب نیروی انسانی برای سازمانها باشند ،بلکه باید در نگداری این منابع نیز کوشش فراوانی به کار گیرند و باید کاری کنند که کارمندان در حالی که ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها - 9 اسلاید               میوه و ریشه و قارچ ها غذای عمده ی انسان ها را تشکیل میدهد. درختان دی اکسید کربن که گاز گلخانه ای است را جذب میکنند. جنگل دها گاز اکسیژن را که برای تنفس موجودات لازم است را تولید می کنند. چوب درختان در ساختمان سازی > تولید وسایل چوبی و کاغذ مورد استفاده قرار میگیرد. سایه ی درختان انسان را از گرمای شدید محافظت میکند. جنگل پناهگاه و زیستگاه جا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت تاريخ تربيت بدنی - 90 اسلاید

دانلود پاورپوینت تاريخ تربيت بدنی  - 90 اسلاید           w مسلمانان در مسابقات اسب دواني در ميدان (10x10حلبه )به رقابت مي پرداختند (جرجي زيدان ). w به فرزند خود شنا و تيراندازي بياموزيد (پيامبر اكرم"ص" ). w تاكيد قرآن به مومنان در سوره انفال جهت تسويه كفار با استفاده  از ادوات جنگي و اسب سواري. w شركت پيامبر"ص"در مسابقات اسب دواني با قاطر معروف به گوش شكسته. متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت پژوهشهای عملی انفرادی در روان شناسی عمومی - 327 اسلاید

دانلود پاورپوینت پژوهشهای عملی انفرادی در روان شناسی عمومی - 327 اسلاید         اهداف درس:     آشنایی دانشجو بانحوه اجرا و گزارش یک تحقیق عملی و علمی به منظور شناسایی و حل مسایل مرتبط با رشته تحصیلی(روان شناسی عمومی) هدف اصلی این واحد درسی است.   تحقیق:    تحقیق تلاش سازمان یافته ای است برای یا پیدا کردن پاسخ پرسش یا پرسش هایی که دانستن آن برا ی محقق از جهتی حایز اهمیت است. بنابر این هر تلاشی را نمی توان تحقیق به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(18):