انواع پاورپوینت ها و تحقیقات آماده در تمام رشته ها و شاخه های علمی و غیرعلمی

محبوبترین محصولات

دانلود فایل صوتی تدریس درس شانزدهم ادبیات پیش انسانی - قافیه عروض سبک شناسی و نقد - بخش سوم - سبک شناسی - درآمدی بر سبک هندی - 21 دقیقه

دانلود فایل صوتی تدریس درس شانزدهم ادبیات پیش انسانی - قافیه عروض سبک شناسی و نقد - بخش سوم - سبک شناسی - درآمدی بر سبک هندی - 21 دقیقه             با دانلود و گوش فرا دادن به این فایل صوتی mp3 می توانید تسلط جامع و کاملی به مبحث فوق داشته باشید. مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء برای دانلود فایل صوتی از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود فایل صوتی تدریس درس پانزدهم فارسی پیش انسانی - قافیه عروض سبک شناسی و نقد - بخش سوم - سبک شناسی -نسیم سحر - 17 دقیقه

دانلود فایل صوتی تدریس درس پانزدهم فارسی پیش انسانی - قافیه عروض سبک شناسی و نقد - بخش سوم - سبک شناسی -نسیم سحر - 17 دقیقه             با دانلود و گوش فرا دادن به این فایل صوتی mp3 می توانید تسلط جامع و کاملی به مبحث فوق داشته باشید. مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء برای دانلود فایل صوتی از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود فایل صوتی تدریس درس چهاردهم فارسی پیش انسانی - قافیه عروض سبک شناسی و نقد- بخش سوم - سبک شناسی -جدالِ سعدی با مدعی - 41 دقیقه

دانلود فایل صوتی تدریس درس چهاردهم فارسی پیش انسانی - قافیه عروض سبک شناسی و نقد- بخش سوم - سبک شناسی -جدالِ سعدی با مدعی - 41 دقیقه             با دانلود و گوش فرا دادن به این فایل صوتی mp3 می توانید تسلط جامع و کاملی به مبحث فوق داشته باشید. مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء برای دانلود فایل صوتی از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود فایل صوتی تدریس درس سیزدهم فارسی پیش انسانی قافیه عروض سبک شناسی و نقد- بخش سوم - سبک شناسی-ایوان مداین - 25 دقیقه

دانلود فایل صوتی تدریس  درس سیزدهم فارسی پیش انسانی قافیه عروض سبک شناسی و نقد- بخش سوم - سبک شناسی-ایوان مداین - 25 دقیقه             با دانلود و گوش فرا دادن به این فایل صوتی mp3 می توانید تسلط جامع و کاملی به مبحث فوق داشته باشید. مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء برای دانلود فایل صوتی از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود فایل صوتی تدریس درس یازدهم فارسی پیش انسانی عروض سبک شناسی و نقد - بخش سوم - سبک شناسی - درآمدی بر سبک عراقی/بوی - 30 دقیقه

دانلود فایل صوتی تدریس درس یازدهم فارسی پیش انسانی عروض سبک شناسی و نقد - بخش سوم - سبک شناسی - درآمدی بر سبک عراقی/بوی - 30 دقیقه             با دانلود و گوش فرا دادن به این فایل صوتی mp3 می توانید تسلط جامع و کاملی به مبحث فوق داشته باشید. مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء برای دانلود فایل صوتی از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود فایل صوتی تدریس درس دهم فارسی پیش انسانی قافیه عروض سبک شناسی و نقد - بخش سوم - سبک شناسی - میلاد پیغامبر(ص)/جوانی - 33 دقیقه

دانلود فایل صوتی تدریس  درس دهم فارسی پیش انسانی قافیه عروض سبک شناسی و نقد - بخش سوم - سبک شناسی - میلاد پیغامبر(ص)/جوانی - 33 دقیقه             با دانلود و گوش فرا دادن به این فایل صوتی mp3 می توانید تسلط جامع و کاملی به مبحث فوق داشته باشید. مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء برای دانلود فایل صوتی از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود فایل صوتی تدریس درس هفتم ادبیات پیش انسانی قافیه عروض سبک شناسی و نقد - بخش دوم - عروض - 23 دقیقه

دانلود فایل صوتی تدریس درس هفتم ادبیات پیش انسانی قافیه عروض سبک شناسی و نقد - بخش دوم - عروض - 23 دقیقه             با دانلود و گوش فرا دادن به این فایل صوتی mp3 می توانید تسلط جامع و کاملی به مبحث فوق داشته باشید. مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء برای دانلود فایل صوتی از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود فایل صوتی تدریس درس ششم فارسی پیش انسانی قافیه عروض سبک شناسی و نقد - بخش دوم - عروض - 23 دقیقه

دانلود فایل صوتی تدریس درس ششم فارسی پیش انسانی قافیه عروض سبک شناسی و نقد - بخش دوم - عروض - 23 دقیقه             با دانلود و گوش فرا دادن به این فایل صوتی mp3 می توانید تسلط جامع و کاملی به مبحث فوق داشته باشید. مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء برای دانلود فایل صوتی از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود فایل صوتی تدریس درس پنجم ادبیات پیش انسانی قافیه عروض سبک شناسی و نقد - بخش دوم - عروض - 27 دقیقه

دانلود فایل صوتی تدریس درس پنجم ادبیات پیش انسانی قافیه عروض سبک شناسی و نقد - بخش دوم - عروض - 27 دقیقه             با دانلود و گوش فرا دادن به این فایل صوتی mp3 می توانید تسلط جامع و کاملی به مبحث فوق داشته باشید. مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء برای دانلود فایل صوتی از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود فایل صوتی تدریس درس چهارم ادبیات پیش انسانی قافیه عروض سبک شناسی و نقد - بخش دوم - عروض - 30 دقیقه

دانلود فایل صوتی تدریس درس چهارم ادبیات پیش انسانی قافیه عروض سبک شناسی و نقد - بخش دوم - عروض - 30 دقیقه             با دانلود و گوش فرا دادن به این فایل صوتی mp3 می توانید تسلط جامع و کاملی به مبحث فوق داشته باشید. مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء برای دانلود فایل صوتی از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود فایل صوتی تدریس درس سوم ادبیات پیش انسانی (قافیه عروض سبک شناسی و نقد) - بخش دوم - عروض - 29 دقیقه

دانلود فایل صوتی تدریس درس سوم ادبیات پیش انسانی (قافیه عروض سبک شناسی و نقد) - بخش دوم - عروض - 29 دقیقه             با دانلود و گوش فرا دادن به این فایل صوتی mp3 می توانید تسلط جامع و کاملی به مبحث فوق داشته باشید. مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء برای دانلود فایل صوتی از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود فایل صوتی تدریس درس دوم ادبیات پیش انسانی - قافیه عروض سبک شناسی و نقد - بخش اول - قافیه - 32 دقیقه

دانلود فایل صوتی تدریس درس دوم ادبیات پیش انسانی - قافیه عروض سبک شناسی و نقد - بخش اول - قافیه - 32 دقیقه             با دانلود و گوش فرا دادن به این فایل صوتی mp3 می توانید تسلط جامع و کاملی به مبحث فوق داشته باشید. مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء برای دانلود فایل صوتی از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود فایل صوتی تدریس درس اول ادبیات پیش انسانی - قافیه عروض سبک شناسی و نقد - بخش اول - قافیه - 23 دقیقه

دانلود فایل صوتی تدریس درس اول ادبیات پیش انسانی - قافیه عروض سبک شناسی و نقد - بخش اول - قافیه - 23 دقیقه        با دانلود و گوش فرا دادن به این فایل صوتی mp3 می توانید تسلط جامع و کاملی به مبحث فوق داشته باشید. مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء برای دانلود فایل صوتی از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(1):